Шрифт:

Дънекова обявена от Съда за виновна още през август

Дънекова обявена от Съда за виновна още през август
18-05-2017 20:31

Дисциплинарната комисия на БОК оневини атлетката ни Силвия Дънекова за положителната проба за допинг преди олимпиадата в Рио. Това веднага бе обжалвано от федерацията по лека атлетика и националната комисия за борба със забранените вещества и методи в спорта на основание, че не е трябвало да има произнасяне въобще по вината на спортиста, а само да се определи наказание. От арбитражния съд на БОК се иска да бъде отменено решението на дисциплинарната комисия и да бъде наложена санкция от него за провинението на Дънекова.

 

“24 часа” поиска от Арбитражния съд по спорта в Лозана присъдата по дело CAS OG AD 16/04 “Международен олимпийски комитет срещу Силвия Дънекова”, разгледано от антидопинговата дивизия на съда по време на XXXI игри на олимпиадата в Рио де Жанейро. Ето какво пише в нея:

 

I. ФАКТИ

1. В следващите елементи е обобщението на главните факти, които са установени от арбитражния панел, хронологически и поред на представянето им от страните. Може да бъдат показани и допълнителни факти, които се отнасят до различните глави на настоящото решение.

2. На 1 август 2016 г. госпожица Силвия Дънекова (наричана по­надолу спортистът) е била подложена на извънсъстезателна проверка (кръв и урина). Анализът на Б­пробите, който е извършен на 9 август 2016 г., потвърждава резултата от А­пробите.

3. На 8 август 2016 г. Международният олимпийски комитет (МОК) уведомява спортиста, че резултатите от анализа на А­пробите както за кръв, така и за урина, показват наличието на метокси полиетилен гликол­епотеин бета (CERA), която е неспецифицирана субстанция, забранена в съответствие с член S2.1.1 в списъка на забранените вещества от Световната антидопингова агенция.

4. По­късно на същия ден, 8 август 2016 г., спортистът иска анализ на Б­пробите и изработването на необходимата документация. Спортистът също така използва правото си да присъства лично на отварянето на Б­пробите или чрез своя представител Ангел Лозанов.

5. На 9 август 2016 г. в 11,52 часа (всички часове в това решение са в местно време за Рио де Жанейро) МОК завежда молба към антидопинговата дивизия на Арбитражния съд по спорта (CAS ADD), в която се заявява:

а) CERA е открит в пробите на спортиста.

б) Има достатъчно доказателства за антидопингово нарушение в съотвествие с член 2.1 на антидопинговите правила на МОК, които изискват да се установи наличието на забранената субстанция или нейните метаболити или маркери в А­пробата на спортиста, и ако той поиска да бъдат потвърдени от Б­ пробата.

в) Следователно в съответствие с член 2.1 на антидопинговите правила на МОК спортистът ги е нарушил.

6. В молбата МОК иска:

а) Да се потвърди юрисдикцията на CAS ADD.

б) Спортистът да бъде обявен за виновен за антидопингово нарушение в съответствие на член 2.1 от антидопинговия правилник на МОК.

в) Всички резултати, постигнати от спортиста на олимпийските игри в Рио де Жанейро (ако има такива), да бъдат заличени с всички последствия, включително отнемането на медал, точки и награди.

г) Спортистът да бъде обявен за дисквалифициран за всички последващи състезания, в които не е участвал на олимпиадата.

д) Спортистът да бъде изключен от олимпиадата в Рио де Жанейро.

е) Да бъде отнета акредитацията на спортиста (номер 1117181).

ж) Да бъде информирана Международната федерация по лека атлетика за санкции срещу спортиста след края на олимпиадата в Рио де Жанейро.

7. В молбата МОК иска да бъде наложено и временно спиране на правата на спортиста.

8. На 8 август в 9,37 часа спортистът дава писмено обяснение, което според превода от български на английски е следното: Не подлагам на съмнение резултатите от анализа на А­пробите, който е извършен от контролната лаборатория на олимпийските игри в Рио де Жанейро. В моя защита искам да заявя, че никога съзнателно не съм опитвала да вземам субстанции от забранения списък. Преди месец влязох в болница заради абсцес на сливиците. Лекарят ми предписа лечение с глюкоза, желязо, витамин C и рибоксин.

Това е единственото логично обяснение как забранена субстанция може да се появи в моята кръв. Повтарям отново, че това не е станало съзнателно или нарочно.

9. На 9 август 2016 г. в 10,20 часа МОК изпраща резултатите от Б­пробите на спортиста и CAS ADD.

10. На 9 август 2016 г. CAS ADD информира страните, че панелът за разглеждане на случая е следният: господин Хю Фрейзър (президент), господин Ефраим Барак (арбитър) и господин Микаел Гайстлингер (арбитър).

11. На 10 август 2016 г. в 12,49 часа панелът информира страните, че е приел спортистът да е с временно спрени права.

12. В допълнение към временното спиране на правата панелът заповядва следното:

а) МОК да изпрати до останалите страни пакета от документи, свързани с пробите на спортиста (LDP), не по­късно от 11 август 2016 г., в 12,00 ч.

б) Страните да предоставят песмени защити в подкрепа на техните позиции по тази молба не по­късно от четвъртък, 11 август 2016 г., в 18,00 ч.

в) Страните са поканени да заявят тяхното предпочитание за изслушване не по­късно от четвъртък, 11 август 2016 г. в 18,00 ч. Липсата на заявка да се счита, че е предпочетено да няма изслушване.

13. На 10 август 2016 г. на МОК се дава удължаване на срока за предоставяне на LDP до четвъртък, 11 август 2016 г., в 19,00 ч.

14. На 11 август 2016 г., в 17,32 часа, спортистът информира CAS ADD, че се отказва от правото си на изслушване.

15. LDP са изпратени до страните на 11 август в 18,34 часа. Линкът на А­пробата обаче не се отвори. Нов линк за LDP на А­пробата бе получен на 12 август 2016 г., в 12,37 ч.

 

II. ПРАВНИ АСПЕКТИ

Юрисдикция

16. В съответствие с правило 59.2.4 на Олимпийската харта изпълнителното бюро на МОК предоставя на CAS ADD правата да решава всички нарушения на Световния антидопингов код, които са повдигнати по време на олимпийските игри (член 8.2.2 на антидопинговите правила на МОК).

17. Член 8.1.1 на антидопинговите правила на МОК гласи: “Когато МОК установи антидопингово нарушение на Световния антидопингов кодекс по време на олимпийски игри, делегира на CAS ADD правата да решава (член 8.2.2 на антидопинговите правила на МОК).”

18. Член 8.1.1 на антидопинговите правила на МОК гласи: “Когато МОК реши да преследва нарушение на антидопинговите правила, трябва да заведе молба в CAS ADD, както изискват антидопинговите правила на CAS”.

18. Член 1 на антидопинговите правила на CAS ADD гласи: “CAS ADD е първата инстанция за всички свързани с антидопинга казуси, отговаря за провеждането на процедурата и обявяването на решението, когато предполагаемото нарушение на антидопинговите правила на МОК е доказано.”

19. Страните не оспорват юрисдикцията на CAS ADD по случая.

20. Следователно CAS ADD има всички права да реши казуса.

 

Приложими закони

21. Член 17 на правилата на CAS ADD гласи: “Панелът трябва да се произнесе по молбата на МОК в рамките на приложимите правила, швейцарското право и общите принципи на правото”.

22. Във въведението на антидопинговите правила на МОК по отношение на приложението им пише: “Тези правила се отнасят към олимпиадата в Рио де Жанейро. Те, без всякакво ограничение, са валидни за целия допингконтрол, свързан с МОК по време на игрите. Тези правила, без ограничения, са задължителни за а) МОК и б) всички спортисти, които участват на олимпиадата. Всички спортисти, записани за участие на игрите, попадат под властта на МОК и са обвързани с тези правила, както и тяхното участие на самите игри.”

23. Панелът потвърждава, че той ще приложи антидопинговите правила на МОК, като допълнително ще бъдат разгледани швейцарското право и общите принципи на правото. Панелът потвърждава, че всички процедури са в съответствие с правилника на CAS ADD. Допълнително ще се водим от глава 12 на швейцарския закон за частното международното право (закона PIL) от 18 декември 1987 г. Той е приложим към арбитража по този случай за експресно решение, както е предвидено в член 17 на

правилника ни, защото сме базирани в Лозана, както и за член 7 от правилника ни.

 

Правна рамка

24. Най­относимите към този случай са следните правила:

25. Член 2 на антидопинговите правила на МОК: “Задачата на член 2 е да специфира условията и поведението при нарушаване на антидопинговите правила. Изслушвания ще бъдат провеждани, ако едно или повече правила от тях са нарушени. Спортисти или други хора са длъжни да знаят какво правило са нарушили и какви субстанции и методи са използвали от забранителния списък.

Следното конституира антидопигови нарушения:

2.1 Наличието на забранени субстанции или техните метаболити или маркери в пробата на спортиста

2.1.1 Всеки спортист има персоналната отговорност, че нито една забранена субстанция влиза в неговото тяло. Спортистите са отговорни, ако забранена субстанция или неин метаболит или маркер присъстват в неговата проба. Следователно, незнанието не сваля отговорността от спортиста за антидопингово нарушение според член 2.1.

2.1.2 Достатъчно доказателство за антидопингово нарушение според член 2.1 е наличието на забранена субстанция или нейните метаболити или маркери в проба А на спортиста, ако той се откаже от правото си на отваряне на проба Б; или ако проба Б на спортиста е анализирана и потвърди откритията на проба А; или ако проба Б е разделена на две и анализът на двете покаже наличието на забранена субстанция.

2.2. Използване или опит за използване на забранена субстанция или метод

2.2.1 Спортистът има персонална отговорност, ако бъде открита забранена субстанция, или използва забранен метод. Следователно незнанието не го оневинява в тази ситуация.

26. Член 3.1 на антидопинговите правила на МОК гласи:

3.1 Тежести и стандарт на доказателствата

Върху МОК пада тежестта да докаже, че има нарушение на антидопинговите правила. Стандартът на доказване е дали МОК е достигнал необходимото ниво пред панела, като се има предвид сериозността на обвиненията, които са направени.

27. Член 8.2 на антидопинговите правила на МОК гласи:

8.2 Изслушване и дисциплинарни процедури на CAS ADD

8.2.1 Във всички процедури за определяне на нарушение на антидопинговите правила правото за изслушване в съответствие с параграф 3 на подточка по член 59 на Олимпийската харта се използва пред CAS ADD.

28. Член 10 на антидопинговите правила на МОК гласи:

10.1 Дисквалификация на резултатите от олимпийските игри в Рио де Жанейро

Ако нарушението на антидопинговите правила става по време или е свързано с олимпийските игри в Рио де Жанейро, до решението на CAS ADD, води до дисквалификация на всички индивидуални резултати на спортиста (в едно или повече състезания) с всички последствия, които включват отнемане на медали, точки и награди, с изключение на тези по член 10.1.1. Факторите, които трябва да се имат предвид при дисквалификация на други резултати, постигнати по време на олимпиадата в Рио, може да включват например сериозността на антидопинговото нарушение на спортиста и дали спортистът е дал отрицателни проби преди другите стартове.

10.1.1 Ако бъде доказано, че спортистът няма вина или е направил нарушението, без да знае, индивидуалните му резултати в други състезания не трябва да бъдат заличавани, освен тези, които са засегнати в конкректното нарушение на антидопинговите правила или пък са следствие от него.

10.2 Недопускане и други последствия

10.2.1 Ако се докаже, че спортистът или друго лице е извършил антидопингово нарушение, CAS ADD има правото да не го допусне до състезанията от олимпиадата в Рио де Жанейро, в които той/тя все още не са участвали, като може да последват други санкции като изключването на спортиста или другото лице от олимпийските игри и отнемане на акредитацията. Нито една персона, която е обявена за нон грата няма право да участва под каквато и да е роля в олимпиадата.

10.2.2 Във връзка с член 7.1.2 отговорността за последващи наказания след олимпиадата се прехвърля на съответната международна федерация.

10.3 Автоматична публикация на санкцията Задължителна част от всяка санкция е нейното публично обявяване в съответствие с член 13.3.

 

III. ОТКРИТИЯ

29. Анализът на А и Б­пробите показва наличието на метокси полиетилен гликол­епотеин бета (CERA), която е неспецифирана субстанция в забранителния списък на световната антидопингова агенция в член S2.1.1.

30. Докладът на теста, както и резултатите от пробите (LDP) са представени от МОК. Спортистът не е внесъл някакви допълнителни документи, които да опровергават наличието на забранената субстанция, и не предоставя писмена защита извън писмото на 9 август 2016 г., в което не отрича резултатите от доклада за теста и не дава обяснение за наличието на забраненото вещество.

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

31. Като има предвид всичко описано по­горе, панелът смята, че МОК е постигнал тежестта на доказателствения материал в съответствие с член 3.1 на антидопинговите му правила. Документите, представени от МОК, съдържат достатъчно доказателства и са достатъчни на панела, че спортистът е направил нарушение на антидопинговите правила, както са описани в член 2 на антидопинговия правилник на МОК.

32. Още повече описаните в писмото на спортиста субстанции не отговарят на тези, описани в нейната форма за антидопингов контрол. Спортистката не дава никакви доказателства, които да подкрепят твърденията в писмото, или такива за това как забранената субстанция е попаднала в нейното тяло, или пък за това, че не е знаела за това, което приема.

33. След като атлетът е извършил антидопингово нарушение във връзка с олимпийските игри в Рио де Жанейро, панелът осъжда, както следва:

1. Забранява на спортиста да участва на олимпийските игри в Рио де Жанейро.

2. Атлетът е изключен от олимпийските игри.

3. Отнема се акредитацията на атлета (№ 1117181).

4. Отговорността за санкции след олимпийските игри в Рио де Жанейро се прехвърля на Международната федерация по лека атлетика като съответваща международна структура.

 

РЕШЕНИЕ

На основание на фактите и правните аргументи, описани по­горе, се уважава молбата на МОК. С последствия:

1. Забранява на спортиста да участва на олимпийските игри в Рио де Жанейро.

2. Атлетът е изключен от олимпийските игри.

3. Отнема се акредитацията на атлета (№ 1117181).

4. Отговорността за санкции след олимпийските игри в Рио де Жанейро се прехвърля на Международната федерация по лека атлетика като съответваща международна структура.

 

в-к „24 часа”

 

---

Стани фен на BGathletic.com във Фейсбук за да научаваш бързо новините от света на леката атлетика.


Можеш да ползваш и мобилната версия на BGathletic.com за смартфони и таблети, която е налична на адрес m.bgathletic.com


Тагове: Силвия Дънекова
BGAthletic.com
Последни новини Най-четени
Архив
Май 2018